top of page

STADGAR

för Marknadsföreningen i Nyköping/Oxelösund ( MINO)

antagna den 13 april 1977 och reviderade 1987, 2007 samt 2019.

§ 1 Ändamål

Marknadsföreningen i Nyköping/Oxelösund är medlem i Sveriges Marknadsförbund, som har till syfte att företräda marknadsföreningens funktioner och därvid eftersträva förtroendefullt samarbete med så väl näringsliv som konsumenternas organisationer.

Föreningen försöker förverkliga detta syfte genom

 • att främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning på marknadsföringens skilda områden

 • att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan organisationer och företag inom regionen

 • att bland sina medlemmar befordra samhörighet och erfarenhetsutbyte

 

§ 2 Organisation

Föreningen är en sammanslagning av organisationer som hyser intresse för föreningens ändamål. Föreningen har sitt huvudsäte i Nyköping med verksamheten förlagd till Nyköping och Oxelösunds kommuner:

Föreningens beslutande organ är:

 • årsmötet (§7)

 • föreningsmöte(§8)

 • styrelse(§10)

 

§ 3 Medlemskap

Till medlem i föreningen kan styrelsen välja organisationer, som anmäler sin önskan om inträde.

 

§ 4 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse senast den första mars. Utebliven betalning av avgift anses inte som anmält utträde.

 

§5 Medlemsavgifter

Medlem skall årligen erlägga till föreningen fastställd årsavgift. Årsavgiften består av medlemsavgift och eventuell serviceavgift. Faktura sänds ut efter ordinarie årsmöte där avgiften fastställs. Organisationer vilken i styrelsen invald ledamot arbetar får avdrag för motsvarande avgift för ensamorganisationer.

 

Avgifterna fastställ på årsmötet för fyra nivåer av medlemskap:

1 anställd, 2-9 anställda, 10-24 anställda, 25+ anställda

 

§6 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

 

§7 Ordinarie årsmöte

Föreningen håller före den första maj varje år ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse jämte föredragningshandling skall tillställas medlemmarna minst tio dagar i förväg och åtföljas av valnämndens förslag samt styrelsens och revisorernas årsberättelse.

Vid årsmötet skall följande ärenden förkomma:

 

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna

 2. Val av sekreterare under förhandlingarna

 3. Val av två justeringsmän

 4. Fråga om mötets behöriga utlysande

 5. Fastsällande av dagordning 

 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt

           revisionsberättelsen.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 2. Val av styrelsens ordförande (på 2 år), ledamöter(på 2 år)jämt suppleanter 

           samt 2 revisorer(på 1 år) jämte suppleant.

 1. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden

 2. Fastsällande av medlemsavgifter enligt § 6 för nästkommande kalenderår.

 3. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sexdagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.

 4. Övriga frågor som av styrelsen uppsatts på föredragningslistan 

 

§8 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst åtta dagar i förväg då styrelsen anser det påkallat eller då minst tio medlemmar framställt en skriftlig begäran därom. Vid extra föreningsmöte får inga andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas.

 

§9 Föreningsbeslut

Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst.

Varje medlemsorganisation inkommer vid anmälan till årsmöte med representant som skall föra medlemmens talan och rösträtt vid årsmöte och extra föreningsmöte. Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning påkallats av minst en fjärdedel av de närvarande medlemmarna. Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen fattas med kvalificerad majoritet, övriga beslut med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

 

§10 Styrelsens sammansättning och beslutsformer

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av ordförande och minst sju ledamöter. Ordförande väljs på 2 år. Ledamöter och suppleanter väljs på 2 år och så att ej mer än halva antalet ledamöter kan avgå samtidigt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelsemedlemmar så påfordrar.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas genom enkelröstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Styrelsen kan under löpande verksamhetsår adjungera personer till styrelsearbetet och tilldela dessa uppdrag eller arbetsuppgifter. Adjungerade personer äger dock ej rösträtt.

 

§11 Styrelsens åligganden:

 • att föra protokoll

 • att föra räkenskaper som avslutas per kalenderår och att före den första februari överlämna dessa jämte verksamhetsberättelsen och protokoll till revisorerna

 • Att årligen utdela utmärkelser till lokala företag eller personer, vilka på ett förtjänstfullt och etiskt vis arbetar med marknadsföring

 

§12 Valnämnd

För att bereda val enligt § 7 utses på ordinarie årsmöte en valnämnd om minst två ledamöter jämte suppleant. Valnämnden utser själv sammankallande inom sig. Tidigare ordförande fråntas plikten att sammankalla om denne blir invald.

 

§13 Ekonomi och förvaltning

Föreningens verksamhet är ideell och finansieras genom medlemsavgifter samt eventuella kursdeltagar- och mötesavgifter, kallelser, på hemsida eller andra trycksaker samt genom sponsring av utmärkelser eller därtill arrangerade prisceremonier. Serviceavgifter kan bidra till föreningens finansiering. Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande samt kassören var och en för sig. Utgiftsverifikationer attesteras av ordföranden, vice ordföranden eller kassören.

 

§ 14 Revisorer

För granskning av styrelsen, förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte två revisorer. Om föreningen anlitar en auktoriserad revisor krävs endast en vald revisor.

 

§ 15 Ändring av stadgar 

Förslag till ändring av stadgar skall av medlem inlämnas skriftlige till styrelsen senast den första februari. Förslår styrelsen stadgeändring skall förslagets huvudsakliga innehåll anges i kallelsen till årsmötet.

Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie årsmöte på sätt som angivits i § 9

 

§ 16 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen i enlighet med § 9 skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten var av ett ska vara ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan mötena.

Beslut om upplösning skal innefatta bestämmelser om disposition av föreningens tillgångar, som skall användas för de syften som anges i § 1.

bottom of page